Take your pro-life bullshit & shove it Vinyl Sticker by EphemeraRelated Items